วิสัยทัศน์  อบต.ทุ่งยาว
 
ทุ่งยาวน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำพาชีวิตพอเพียง  ฟังเสียงประชาชน