วิสัยทัศน์  อบต.ทุ่งยาว
 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เฟื่องฟูสามวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีงาม
   
  พันธกิจ  อบต.ทุ่งยาว
 
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน