วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
 
   

 

 

  วิสัยทัศน์  อบต.ทุ่งยาว
 
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เฟื่องฟูสามวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีงาม”
  พันธกิจ
 
          1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
          2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
          3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
          5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          6.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เม.ย. 2560